Huế tung 5 đội phản ứng nhanh truy vết F1 của 3 bệnh nhân