Hương Giang đanh thép đáp trả câu: Người chuyển giới đẹp mức nào cũng không phải là con gái