Hướng dẫn sử dụng FaceApp, ứng dụng thay đổi khuôn mặt từ trẻ thành già cộng đồng mạng đang phát sốt