Huỳnh Lập giả tiên “ăn cắp” tiền của Minh Dự

"Tiên" này lầy quá là lầy luôn.

Siêu hài