'Huỳnh Tuấn Kiệt nên đấu Flores để chứng minh truyền điện là thật'