Ivanka Trump từ chối lời đề nghị của bố làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Kèm theo lời từ chối, cô trả lời rằng...

Thời sự