Jerusalem: Bài toán 'không-không' và giải pháp Bức tường Berlin