Kế hoạch cho mấy đứa FA ngày Valenitne

Vùng lên hỡi các FA ở thế gian

Siêu hài