Keo kiệt bần tiện thì hại thân

Các cụ nói cấm có sai.