Kết đắng vì nghĩ 2 chọi 1 không chột cũng què

Chúc mừng 2 anh có xe mới.