Khẩn cấp: Những ai đã từng đến địa điểm này phải liên hệ ngay y tế