Khán giả la ó vì Huệ của Về nhà đi con ngoại truyện thay đổi 180 độ