Khánh Hòa tăng cường phòng, chống COVID-19 cho người yếu thế