Khi Đông Nhi thất nghiệp phải đi bán bánh dạo

Nghề tay trái của Đông Nhi là đây sao?