Khi boss nghe tin mình sắp được đi du lịch

Vừa hay tin mình sắp được đi du lịch mà các boss đã phi luôn vào vali nằm chiếm chỗ rồi.

Siêu hài