Khi các ông tướng vào bếp

Đến lạy các ông tướng con này mất thôi.

Siêu hài