Khi con gái rượu viết văn tả bố: Bố đẹp trai, mũi lợn, cãi mẹ như... chém chả