Khi người yêu bạn quá tốt với người khác

Nhiều khi tốt quá cũng không phải là đúng.

Siêu hài