Khổ thân anh câu cá

Cười không ngậm được mồm luôn.

Siêu hài