Khoảng 90% thánh tích và tác phẩm nghệ thuật của Nhà thờ Đức Bà Paris được bảo toàn