Khôn ngoan đúng không lại với trời

Khôn lỏi cho lắm rồi cũng có lúc bị củ hành.

Siêu hài