00:00

Không chỉ treo cổ, Tào Tháo còn có hành động man rợ này với thi thể của Lữ Bố

TIN LIÊN QUAN