Không có chuyển nhượng vượt quá 100 triệu euro sau dịch Covid-19