Không có sự áp đặt đối với ĐBQH trong lấy ý kiến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia