Không ngờ Húc Phượng oai phong lẫm liệt cũng có ngày mặc đồ nữ nhi 'thắm' đến thế