Không phải do mìn Iran, chủ tàu Nhật Bản bị tấn công tiết lộ nguyên nhân thực sự