Không xem 'Về nhà đi con', Bảo Anh sợ Quốc Trường giận