Khủng hoảng Catalonia: Lùi một bước trời yên biển lặng