Kính thông minh giá 600 USD sẽ thay thế smartphone trong tương lai?

Chiếc kính thông minh do một start-up tại Canada phát triển có thể giúp người dùng ít phụ thuộc vào smartphone.

Kinh doanh