Lần đầu tiên ăn lãi 1 tỷ USD: Đại gia ngân hàng vào vận mới