Làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ hai có thể phá hủy quá trình phục hồi nhu cầu nhiên liệu