Làng xóm lại nháo nhào trước thông báo của BOT Biên Hòa