Lao động mất việc do COVID-19 được trả 50% tiền môi giới