Lễ hội Carnival Rio de Janeiro lần đầu tiên sau 108 năm không được tổ chức