Lễ tưởng niệm Fidel Castro sẽ bắt đầu bằng 21 phát đại bác