Lịch trình di chuyển 22/45 bệnh nhân Covid-19 đã công bố ngày 31/7 tại Đà Nẵng