Lính Mỹ thiệt mạng khi người biểu tình tấn công căn cứ