Lính Trung Quốc dọn đường phố ở Hong Kong: Thông điệp cứng rắn