Lở đất vùi lấp 18 người: Nghiên cứu dùng mìn phá đá tìm nạn nhân