Lộ diện hình ảnh đầu tiên về iPad Pro với cụm camera không dành cho người sợ lỗ