Lộ video lính Triều Tiên bắn súng mãi vẫn không nổ