Loài giun ký sinh biến ốc sên thành 'zombie'

Những con ốc sên ở Florida bị ký sinh trung làm mù, bị thiến và điều khiển trí óc.

Thời sự