Loại hoa thường cắt bỏ đi sấy khô thành đặc sản 1,5 triệu/kg