Lời khai người tu hành đập kính ô tô người đi đường