Lương, thưởng Tết Dương lịch 2020, người lao động cần biết