Mã Pì Lèng cần có những công trình phù hợp, thân thiện với môi trường, không phá vỡ cảnh quan