Máy cày mà bốc đầu hơn xe máy

Đây phải gọi là tổ lái máy cày.

Siêu hài