May mắn lắm mới gặp được đạo trưởng

May quá, suýt thì gặp đại họa rồi. Sợ vkl!

Siêu hài