Mon 2K bênh vực Ngân 98, đá xéo Lương Bằng Quang là 'kẻ bần tiện'