00:00

Một cơ trưởng không tuân theo huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu

TIN LIÊN QUAN